Telephone Line Surge Protector

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายโทรศัพท์

เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟกระโชกหรือไฟกระชาก ( SURGE ) ซึ่งปะปนหรือเหนี่ยวนำเข้ามาทางคู่สายโทรศัพท์ เเละ/หรือ คู่สายวงจรเช่า

ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด Resettable Surge Protection with Ssap Technology ที่สามารถป้องกันทั้ง Over Voltage และ Over Current ได้ในตัวเดียวกันและมีการ

ป้องกันแบบ All Modes ( L1-E, L2-E, L1-L2 ) รวมถึงมีคุณสมบัติในการตัดวงจรออกจากระบบอย่างรวดเร็ว (ภายในเวลาน้อยกว่าเศษ 1 ส่วนพันของวินาที )

ซึ่งจะทำให้อุปกรณใช้งานต่างๆ ที่ต่ออยู่กับคู่สายโทรศัพท์นั้นได้รับความปลอดภัยสูงสุด

การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทาง

คู่สายโทรศัพท์มีการทำงานอย่างไร ?

ทำไมถึงป้องกันได้ !

การทดลองให้เห็นจริงในการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายโทรศัพท์

PTC

Conventional Technology

New Innovative Technology

เพื่อการตรวจสอบง่ายและมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย

ในการเข้าสาย Drop Wire จำนวน 10 คู่สาย ( Item 13 )

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางคู่สายโทรศัพท์ ( Item 8 )

พิเศษเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้า TOT ทั่วประเทศ

Over_voltage and Over_Current Protection for Telephone Line

( สำหรับ MDF ยี่ห้อ R&M )

Model : SPM-TPT-TRM

R&M VS compact MDF

ADSL Splitter POTs ( สำหรับ MDF ยี่ห้อ R&M )

Model : SAS-VS

R&M VS compact MDF

© 2014 Stabil co,ltd. All rights reserved.

https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning
https://www.youtube.com/user/stabilthailand
https://www.facebook.com/StabilSavedFromLightning

บริษัท สตาบิล จำกัด

 

info@stabil.co.th

+66-2-681-5533

+66-2-681-7533 ( แฟกซ์ )

 

77 อาคารสตาบิล ตรอกนอกเขต ถนนนนทรี

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

 

GPS: 13.68754,100.545473